KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1- GİRİŞ :

Kişisel verilerin korunması, Mobu Elektronik Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin (“MOBU”) en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. MOBU, işbu Kişisel verilerin Korunması Politikası (“Politika”) uyarınca müşterilerinin, üyelerinin, tedarikçi ve mobu.com.tr internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun şekilde korunması, işlenmesi, saklanması ve imhası için gerekli özeni göstererek, bunu bir şirket politikası haline getirmiştir.

MOBU, KVKK md.10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin açıklamaları Aydınlatma Metni üzerinden müşteriler, üyeler, tedarikçiler web-sitemizi kullanan 3. Kişiler ile ziyaretçilerin bilgi ve dikkatine sunmaktadır.

MOBU, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kısmen ya da tamamen yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem MOBU hem de Müşteri/Tüketici, Üye ve Tedarikçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecek ve işbu Politika mobu.com.tr sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde, mevzuat hükümleri öncelikli uygulanacaktır.

2- AMAÇ VE KAPSAM :

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermekte olup, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerin ifası ve sözleşmelerin kurulması amacıyla kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda veri sorumlusu olan MOBU, şirket nezdinde yürüttüğü veri toplama ve işleme faaliyetlerini mevzuata uyumlu şekilde yerine getirmek üzere işbu Politika’yı oluşturmuştur.

Politika, MOBU tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda MOBU nezdinde bulunan veriler incelenmiş, tüm fiziki ve elektronik ortam kayıtlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3- TANIM ve KISALTMALAR :

Bu Politika’da aşağıda açıklanan kısaltma ve terimler kullanılmıştır:

3.1.Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.

3.2. Anonim Hale Getirme/Anonimleştirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.3. Başkanlık : Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı

3.4. Çalışan(lar) : MOBU bünyesinde çalışan gerçek kişiler.

3.5. Hizmet Sağlayıcısı: MOBU’nun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.

3.6. Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3.7. Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

3.8. Kişisel Veri İşleme : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

3.9. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

3.10. Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

3.11. Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3.12. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri

3.13. Silme : Kişisel verilerin ilgili kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

3.14. Şirket : Mobu Elektronik Ticaret Sanayi Limited Şirketi

3.15. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

3.16. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

3.17. Veri Sorumluları Sicili : Kurul ve Başkanlık gözetiminde oluşturulan kamuya açık sicil

3.18. Yok Etme :Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YOLLARI      :

www.mobu.com.tr web sitesinden veya mobil internet sitesinden işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MOBU tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

www.mobu.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda internet sitesi üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

5. SORUMLULUKLAR :

5.1. Veri Sorumlusu :

KVKK uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin yönetilmesinden, amaç ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden Veri Sorumlusu sıfatıyla MOBU  sorumludur.

5.2. Veri İşleyenler :

İlgili yasal mevzuat ve Müşteri/veri sahipleri tarafından verilen onay/izinler dahilinde toplanan verilerin, MOBU tarafından verilen yetkiye istinaden, MOBU adına MOBU bünyesinde ya da dışında kendilerine MOBU tarafından verilen talimatlar çerçevesinde kişisel verileri işleyen (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler, çalışan personel gibi) gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapmakta ve KVKK’ya uyumlu hüküm ve taahhütler ile verilerinizin korunmasını sağlamaktayız.

5.4. Sorumluluk :

MOBU adına, MOBU tarafından verilen yetki ile başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından Kişisel verilerin işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak MOBU ile veri işleyen 3. Kişiler, gerekli koruma ve sair yasal mevzuatın emrettiği düzenlemeler/tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. MOBU; Yasal mevzuat gereği sorumlulukları kapsamında veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.

6. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER :

KVKK uyarınca MOBU, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:

6.1. Aydınlatma Yükümlülüğü :

MOBU, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye ilgili mevzuat düzenlemeleri dâhilinde aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,

• İlgili kişinin hakları.

MOBU aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca MOBU kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. mobu.com.tr sayfalarında yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almakta olup, aydınlatma metnine [……] buradan ulaşabilirsiniz.

6.2. Bilgilendirme Yükümlülüğü :

KVKK md.11’de düzenlenmiş bulunan, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları işbu Politika’nın 13. kısmında belirtildiği gibidir. Kanun uyarınca MOBU, söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri talepleri doğrultusunda yapılacak işlem ve kapsam dâhilinde bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat tarafından emredilen süre içinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle MOBU’e uygun şekilde iletilmelidir. MOBU, Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi’ye başvuru ve haklarını kullanmak hususunda daha fazla olanak sağlamak için çalışmaktadır.

6.3. Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü :

MOBU veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK md.12’den kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politikanın 12. Kısmında sayılmış olup, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi, hukuka aykırı erişiminin önlenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda saklanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bunlar ile sınırlı olmaksızın ilgili yasal mevzuat ve Kurul tarafından getirilen zorunlu hususlar da MOBU tarafından ayrıca uygulanacak olup, bu hususta şirketimizce periyodik denetimler de yapılmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI :

7.1. Kişisel Veriler:

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel veri tanımına girmektedir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen veriler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; Kanun’nun 6. Maddesinde ‘’Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Özel Nitelikli veridir.’’ şeklinde tanımlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.Bu kapsamda; MOBU tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınmak şartı ile ancak Kanunun 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

8. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ :

Toplanan tüm kişisel veriler, Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uyumlu bir şekilde işlenecektir. MOBU, Kanunun 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu Çerçevede;

• MOBU, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü kural, yasak, hak ve ilkelere uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

• MOBU, dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olacak ve bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uyacaktır.

• MOBU, kişisel verileri, meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla, izin alması gereken hallerde kendisine verilen izin kapsamında işleyebilecektir.

• MOBU, kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işleyecektir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınarak kişisel veriler, MOBU tarafından yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetler kapsamındaki amacın gerektirdiği haller dışında kullanılmayacaktır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılacaktır.

• MOBU, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecek ve bu sürenin sona ermesi sonrasında, herhangi bir gerekçe ile bu verileri (Mümkün olması durumunda) anonim hale getirmeden saklamayacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI :

MOBU kişisel verileri, KVK Kanunu 5. ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak, Aşağıda belirtilenler ile benzeri amaçlar için, onay alınması gereken hallerde, yasal mevzuat dairesinde Veri ilgilisi kişi’ nin onayını alarak işlemektedir:

Kimlik ve İletişim Verileri: Ad- soyad, telefon, e-mail, adres bilgileri sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, siteye kullanıcı/üye kayıt, iletişim ile faturalandırma ve teslimat amaçlı kullanılmaktadır.

• Kredi Katı ve Finans Bilgileri :Müşteri ve Tüketicilerden seçtikleri ödeme yöntemine göre tahsilat amaçlı olarak kredi kartı bilgileri MOBU’un erişimi olmaksızın ödeme sağlayıcı hizmet verenlere aktarılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer Veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için Google Analytics hizmeti kullanılmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Konum verileri: Kullanıcı MOBU İnternet Sitesi ve Mobil site kullanırken mevcut konumunu; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Bu veriler Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılabilmektedir.

• Hukuki İşlem Bilgileri :Halin icabında Adli ve İdari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanan kişisel veriler hukuki süreçlerin yürütülebilmesi için toplanabilmektedir.

Yukarıda ifade edilen veri grupları ve işlenme amaçlarının dışında ayrıcakişisel veriler genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de toplanmakta ve işlenmektedir:

• E-Posta, SMS, WhatsUp vb. platformlar aracılığı ile mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi

• Soruları cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

• Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI :

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak Veri ilgilisi/sahibi onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Şu kadar ki; Kanun tarafından öngörülen istisnai hallerde İlgili Kişi’nin rızası aranmaksızın veri aktarılabilmektedir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, KVK hususundaki yasal mevzuata aykırı olmamak üzere paylaşılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler Tedarikçilerimize, iş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, MOBU iştirak ve bağlı ve bağlantılı şirketlerine, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir.

10.1. Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:

MOBU, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. MOBU tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, Kanun ve sair mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda ve Kanunda sayılan istisnai hallerde ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. MOBU, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, ticari amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olmak üzere, ticari iş birliği yaptığı/hizmet aldığı Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere, söz konusu üçüncü kişi ile iş ilişkisinin sona ermesi sonrasında üçüncü kişi tarafından bunların kullanımını engellemek üzere aktarabilir.

10.2. Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:

MOBU, İlgili kişinin onayını aldığı haller dışında kişisel verileri yurt dışına aktarmayacaktır. Ancak MOBU kişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. Kanunda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması gerekmektedir.

10.3. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin MOBU tarafından alınan tedbirler:

10.3.1. Teknik açıdan alınan tedbirler:

İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, MOBU bünyesinde yer alan farklı birimlerce, söz konusu birimler içinde yer alan personelimiz tarafından ve MOBU’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek şu tedbirleri alır:

• Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için gerekli şirket içi teknik organizasyonun yapılması,

• Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapının oluşturulması

•Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip edilmesi ve denetimlerinin yapılması,

• Alınan teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürlerin belirlenmesi,

•Teknik tedbirlerin periyodik olarak güncellenmesi,

•Riskli durumların yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümlerin üretilmesi,

•Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanılması ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemlerinin kurulması,

•Teknik konularda uzman kişilerden destek alınması ve gerektiğinde uzman istihdam edilmesi.

10.3.2. İdari açıdan alınan tedbirler:

MOBU, bünyesinde yer alan farklı birimlerce, söz konusu birimler bünyesi içinde yer alan yetkili personel ve MOBU’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, kişisel verilere erişimin ne şekilde ve hangi işleme amacı doğrultusunda kimlere ve nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin şu tedbirleri alır:

• Kişisel verilere erişim Politika ve prosedürlerinin oluşturulması,

• Çalışanların kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesi için bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması,

• Çalışanlarımız ile yapılan sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve kayıt altına alınması,

•Birlikte çalıştığımız veri işleyenlerin veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tarafımızca denetlenmesi.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI :

11.1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme:

MOBU, Kanunun 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup, silme hususundaki azami süre verinin tutulma amacının sona ermesinden sonra ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzun ya da daha kısa süre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

Bu sebeple her bir kişisel veri için, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir.

Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5(beş) yıl süre ile muhafaza edilme zorunluluğundadır.

Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1(bir) yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3(üç) yıl saklanacaktır.

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda yasal mevzuat dairesinde aksini emreden bir düzenleme olmaması halinde, ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

11.2. Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin MOBU tarafından alınan tedbirler:

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine MOBU tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekecektir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuatta belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

11.2.1. Teknik açıdan alınan tedbirler:

• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının oluşturulması,

• Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirlerin alınması,

• Teknik uzmanlığı olan kişilerden hizmet alınması ve gerektiğinde istihdam edilmeleri,

• Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemlerin geliştirilmesi,

• Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemlerinin kurulması.

11.2.2. İdari açıdan alınan tedbirler:

• MOBU, MOBU’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafaza edilmesine ve silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin önlemleri almalarını sağlar.

• MOBU, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini denetlemekle sorumludur.

• Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında şirket personelimizi bilgilendirmek ve farkındalık yaratmaktayız.

12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ :

12.1. MOBU’nun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri :

Kanunun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla MOBU kişisel verilerin;

•hukuka aykırı işlenmesini önlemek,

•hukuka aykırı erişimi önlemek,

• hukuka uygun saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirleri alır.

12.2. MOBU’nun veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler:

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, MOBU aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

12.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı işlenmesini engellemek için alınan tedbirler:

•Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

•Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmektedir.

•Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemektedir.

•Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermektedir.

•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde Kurul’a durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktadır.

12.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini önlemek alınan tedbirler ve bunların denetimi:

•Teknik uzmanlığı olan kişilerden destek hizmeti almakta veya gerekli hallerde istihdam etmektedir.

•Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemektedir.

•Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmaktadır.

•Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemektedir.

•Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmaktadır.

•Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmektedir.

•Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmektedir.

•Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermektedir.

•Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dâhilinde güvenlik sistemleri kurmaktadır.

12.2.3. Kişisel verilerin hukuka uygun saklanması ve ifşasının önlenmesi için alınan tedbirler:

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi’ye veya İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış kişi olması durumunda, İlgili Kişi’nin velisi ya da yasal temsilcisine ve Kurul’a bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

13. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI :

Kanunun 11. Maddesi uyarınca MOBU tarafından işlenen verilere ilişkin olarak Veri Sahibi ilgili kişi verilerinin;

a)işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)işlenmişse, bilgi talep etme,

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)eksik/yanlış işlenmişse yada değişmiş ise düzeltilmesini isteme,

e)Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması açısından lütfen bize durumunuzdaki değişiklikleri info@mobu.com.tr e-posta adresini kullanarak bildiriniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kurulun belirlediği diğer yöntemlerle MOBU’a gönderirken veri sahibinin kimliğini tespit edici belgelerde eksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul kurumsal adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@mobu.com.tr adresine eposta olarak göndermesi gerekmektedir. MOBU taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu tarafından kabul edilir veya mevzuat dairesinde gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde MOBU tarafından gereği yerine getirilir. Kişisel verilerinin işlenmesi/değiştirilmesi/silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya Kanunun 5. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun MOBU tarafından yasal mevzuat düzenlemeleri dairesinde reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60(atmış) gün içinde KVK Kuruluna şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

14. İŞ BU VERİ POLİTİKASININ YAYINLANMASI :

İşbu veri politikası ve kurallar, Yasal mevzuat kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve MOBU’ya ait internet siteleri ile mobil uygulamalarda da yayınlanacaktır.

15. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER :

KVK uyarınca Veri Sahibi’nin sahip olduğu haklar MOBU’nun yükümlülükleridir. Bu çerçevede MOBU’nun ekonomik ve ticari kararı veya Yasal mevzuat veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları doğrultusunda değişiklik yapılması yada yapılmasının gerekmesi halinde buna ilişkin bilgilendirmeler internet sitemizde yayınlanacak olup, açık rızası olan ve verileri kayıt altına alınan Müşteri ve ilgili kişilere, e-mail, sms, sesli mesaj ve sair mevcut kayıtlı iletişim bilgilerinin en az biri üzerinden de bilgilendirilebilecektir.

16. BİLGİ EDİNME HAKKI :

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için  info@mobu.com.tr e-posta adresinden, 0212 465 45 96 numaralı telefondan dilediğiniz zaman ulaşabilirsini. Ayrıca; Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul kurumsal posta adresine iadeli taahhütlü mektup göndererek, tercih edilen iletişim yolu ile ve belirtilen hususlarda bilgi alabilirsiniz.

17. YÜRÜRLÜK :

İşbu veri politikası internet sitesinde yayınlandığı sürece yürürlükte kabul edilecek olup, ilgili yasal mevzuat dairesinde değiştirme hakkı MOBU’ e aittir.

Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul

Tel: 0212 465 45 96

E-Posta: info@mobu.com.tr

MOBU ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

MERSİS NO: 0622065720832946