Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:Mobu Elektronik Ticaret Sanayi Ltd. Şti. (“MOBU”) Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul (MERSİS NO: 0622065720832946)

MOBU olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda MOBU ile aranızdaki tüketici, müşteri, abone, üye, tedarikçi ilişkisi kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, saklandığı ve aktarıldığı hususu işbu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Aydınlatma Metni, MOBU tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olup, gerektiği takdirde MOBU tarafından işbu metinde değişiklik yapılabilecektir. Yapılan değişiklikler de yayınlanma tarihinde geçerlilik kazanır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?Müşterilerimiz, üyelerimiz ve tedarikçilerimizle yapılan sözleşmeler kapsamında kanunve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda amaç ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olacak şekilde aşağıda sayılan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir:

KİMLİK BİLGİLERİ Ad, SoyadTC Kimlik No   İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Adresi,Teslimat ve Fatura Adresi,Cep Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, Faks NumarasıLokasyon/Konum Bilgisi   İŞLEM GÜVENLİĞİ KAYITLARI IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı ve Şifre BilgileriCihaz IMEI Numarası ve Cihaz MAC Adresi   HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ (uyuşmazlık olması halinde) Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki BilgilerDava Dosyasındaki Bilgilerİhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir? Sözleşmesel gereklilikler doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, tüketici, müşteri, abone, üye, tedarikçi ilişkilerinin devamı süresinde MOBU’nun faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken yükümlülükler kapsamında kullanır ve aşağdaki amaçlar doğrultusunda işlenir:

İşlenme Amaçları Tüketiciler ve Müşteriler için Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve Sözleşme ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Firma, Ürün, Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Mal, Hizmet, Satış süreçleri ile satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin takibi, Saklama ve Arşiv süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, tedarik zincirinin yönetilmesi, Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Abonelerin ve Üyelerin Üyelik Sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması, mevuzattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik işlemlerinin takibi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin takibi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin yürütlmesi ve takibi Tedarikçiler ve Hizmet Sağlayıcılar ile sözleşme kurulması, ifası ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi Ziyaretçilerin bilgi güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ile yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi Web sitemiz tarafından kullanılan ve Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.  

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir? Kişisel verileriniz MOBU tarafından faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kanunda sayılan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenir:

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri İlgili kişinin açık rızası – KVKK md.5/1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi – KVKK md.5/2(a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması – KVKK md.5/2 (c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması – KVKK md.5/2 (ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması – KVKK md.5/2 (e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması – KVKK md. 5/2 (f) Özel nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri İlgili kişinin açık rızası – KVKK md.6/2Kanunlarda açıkça öngörülmesi – KVKK md.6/3Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla – KVKK md.6/3

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanır? Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik olarak yahut otomatik olmayan şekilde, Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalara uygun olarak aşağıdaki yöntemlerle toplanır:

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri İnternet sitesi üzerinden elektronik olarak, üyelik sayfaları, sözleşmeler, formlar ve hesap açma ile kimlik doğrulama vasıtalarıyla ve internet sitesi içindeki talep ve mesajlarla Taahhütnameler, elektronik posta, veri sahibi tarafından gönderilen beyanlar vasıtalarıyla Kurum içi ağlarla Veri kayıt sistemlerinin parçası olarak yazılı ve elektronik olarak Adli ve İdari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı yanut elektronik belgeler vasıtasıyla Bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik araçlarla  

Kişisel Verileriniz Nereye Aktarılır? MOBU iş süreçlerinin takibi, internet sitesinin yönetimi ve yürütülmesi, elektronik ticaretin yapılması ile fatura ve teslimat ile ilgili belgelerin oluşturulması veya saklanması gibi yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirliği yapmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarına paralel olarak aşağıdaki kişi ve kurumlara, bu kişi ve kurumların görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak ve gerekli tekink ve idari tedbirlerin alınması suretiyle aktarılmaktadır:

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler İlgili resmi kurum ve kuruluşlara İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza Tedarikçilerimize Vergi danışmanlarımıza Çalıştığımız banka, finans kuruluşu ve kargo şirketlerine   Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan ve/veya kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir. Söz konusu tedarikçiler ile akdedilen sözleşmeler kapsamında hizmetlerin barındırıldığı sunucu yurt dışında yerleşik olabilir, bu durumda KVKK md.9 uyarınca kişisel verileriniz kanuna ve amaca uygun olarak yurtdışına aktarılır. Diğer durumlarda kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaz.  

Veri Sorumlusuna Başvuru Haklarınız Nelerdir? Aşağıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, MOBU’un Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul merkez adresine elden veya posta yoluyla veya info@mobu.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, MOBU’a başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse bilgi talep etme,işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme,eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini               talep etme hakkına sahipsiniz.   Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.   Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.   Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin durdurulmasına karar verebilir.  
  • Kişisel verilerinizin MOBU nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.